Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Hem

Detta forskningsprojekt ska undersöka pollinering, biologisk kontroll av skadegörande insekter och ogräs i klöverfröodlingar. Tillgång till utsäde av klöver utgör en flaskhals i jordbruket, framförallt för ekologisk odling.

Två faktorer  kan allvarligt begränsa skörden: otillräcklig insektspollinering samt angrepp av insektsskadegörare. Utan insektspollinering blir skörden obetydlig. Klöver pollineras till största delen av humlor och bin. Klöver angrips även av fröätande insekter. Fröätande vivlar som attackerar blommorna och kan orsaka allvarliga skador med observerade förluster på upp till 64%.

Projektet har som mål att utveckla odlingsmetoder samt förvaltningsstrategier för att säkra ekosystemtjänster såsom pollinering av vilda insekter och biologisk kontroll av skadegörare i klöverfröproduktion, i landskapet, på gården och i det odlade fältet.

Projektet löper 2008-2010 och är finansierat av FORMAS och EKOFORSK.

Home

This research project aims to better understand the pollination biology, biological control of pests, and weed biology in red and white clover seed production. Access to organically cultivated clover seeds for sowing is a bottleneck in organic farming.

Two factors are thought to limit seed production in clover; incomplete pollination and attack by seed eating pests. Clover is dependent on cross fertilisation which is mainly performed by bumble bees and honey bees. Without insect pollination, the clover seed yield becomes negligible. Clover is mainly pollinated by bumble bees and other bees. Clover is also attacked by seed eating pest insects. Mainly Apion weevils attack the clover flowering heads and generally cause serious damage with observed yield losses up to 64%.

The project aims to develop management schemes to enhance the ecosystem services pollination and biological pest control in organic clover seed production, at the landscape, farm, and field level.

The project will run 2008-2010 and is funded by FORMAS and EKOFORSK.