Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Skadegörare och naturliga fiender i klöverfröodling

Skadegörarna i klöver är små skalbaggar som tillhör överfamiljen vivlar, närmare bestämt grupperna ärtvivlar, bladvivlar och spetsvivlar. Ärtvivlar (Sitona sp.) kan i vissa fall orsaka skada på de späda plantorna under insåningsåret. Klöverbladviveln (Hypera nigrirostris) kan göra stor skada räknat per individ men har hittills endast noterats i ringa förekomster i Sverige.

De allvarligaste skadegörarna är klöverspetsvivlarna. I rödklöver handlar det om tre arter: allmän klöverspetsvivel (Apion apricans), rödbent klöverspetsvivel (Apion trifolii) och Apion assimile (som saknar ett svenskt namn). I vitklöver är det den gulbenta klöverspetsviveln (Apion flavipes) som står för skadegörelsen.

Klöverspetsvivlarna övervintrar i fältkanter, diken och skogsdungar och vandrar in i klöverfröodlingen under försommaren. De vuxna individerna livnär sig på klövern men orsakar i de flesta fall ingen större skada med sitt näringsgnag. Det som orsakar de stora skördeförlusterna är istället larverna som utvecklas inuti blomhuvudet. Äggläggningen sker huvudsakligen när grödan är i knoppstadiet. Varje larv äter 6-8 fröanlag innan den förpuppas och kläcks ut som en fullvuxen klöverspetsvivel. Den totala utvecklingstiden är cirka 1 månad. Den utkläckta klöverspetsviveln beger sig på sensommaren mot övervintringsplatserna där nästa säsongs klöver inväntas.

Klöverspetsvivlarnas naturliga fiender är parasitsteklar som söker upp och lägger sina ägg på vivellarverna inuti blomhuvudet. Parasiteringen leder så småningom till att vivellarven dödas och istället för en skadegörare kläcks en naturlig fiende fram ur blomhuvudet.


Allmän klöverspetsvivel. Foto: Ola Lundin

Mer information om skadegörarna och de naturliga fienderna i klöverfröodling finns under Litteratur.