Aktuellt

:: 2016-11-29

Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor

Läs mer >>>

:: 2016-11-07

Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar

Läs mer >>>

:: 2016-10—27

Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30

Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20

Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa

Bl a om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20

Conniflex etableras i utlandet

BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland
Läs mer >>>

:: 2016-08-29

Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10

Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12

Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01

Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28

Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

ARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Metyljasmonat – ett smart alternativ för att stärka plantans försvar mot snytbaggar och bastborrar

Bara i Sverige planteras 360 miljoner barrträdsplantor varje år men en betydande del av dessa dödas av snytbaggar eller svarta bastborrar. Skadorna orsakas av att de äter av barken på de plantor som planterats efter avverkning av barrskog. Både gifter och mekaniska skydd används för att skydda plantorna men för en stor del av plantorna finns fortfarande inget lämpligt giftfritt alternativ. Med en ökad användning av förädlat material blir det ännu viktigare att skydda de planterade plantorna.

De plantor som vanligtvis planteras verkar vara dåligt rustade för att försvara sig mot angrepp. De får ofta stora sammanhängande gnagfläckar och de blir därför ofta ringbarkade. Hos lite äldre plantor, och hos självföryngrade plantor, ser man däremot ofta spåren av ett lyckat försvarsarbete i form av ett flertal små igenkådade gnagfläckar. Plantskoleplantor har vuxit upp i en miljö med avsaknad av stimuli som indikerar att de behöver bygga upp en försvarsförmåga. Snytbaggens gnag kan dock snabbt leda till dödliga skador och det tar dagar till veckor innan det inducerade försvaret hinner byggas upp. Denna problematik kan undvikas genom att på konstgjord väg trigga det inducerade försvaret redan i plantskolan och därigenom förbereda plantorna för de angrepp de kan komma att utsättas för. Detta kan t.ex. göras genom att bespruta plantorna med Metyljasmonat (MeJa) vilket är en signalsubstans som produceras naturligt av plantor när de blir angripna. MeJa triggar plantorna att satsa på att bygga upp sitt inducerade försvar vilket ökar deras möjligheter att överleva ett angrepp av snytbaggar. Tillväxten hämmas emellertid något temporärt vilket dock till stor del uppvägs av att rotsystemet samtidigt blir mer välutvecklat och, framför allt, av att snytbaggegnaget inte blir lika omfattande. MeJa är en attraktiv substans att använda i dessa sammanhang eftersom det anses vara en harmlös naturprodukt som bland annat finns i jasminblommor och som används i parfymer. MeJa är dock dyrt men eftersom det behövs väldigt små mängder bör kostnaden för en behandling bli låg i jämförelse med alternativa skydd.

Att med hjälp av syntetiskt framställda signalsubstanser trigga växters inducerade försvar mot angrepp av insekter och svampar är ett välstuderat område inom jordbruket och där görs detta redan i kommersiell skala. Inom skogsbruket har man dock inte kommit lika långt. De flesta studier på träd har gjorts på fullvuxna barrträd och man har då framförallt undersökt hur det inducerade försvaret påverkar trädens försvarsförmåga mot angrepp av barkborrar. De studier som finns på barrträdsplantor indikerar dock att de reagerar på ett liknande sätt som de fullvuxna träden. I en nyligen genomförda studie dog endast 8 % av de MeJa-behandlade tallplantorna av snytbaggens gnag efter två säsonger i fält jämfört med 40 % av kontrollplantorna (Zas, Björklund, Nordlander m.fl. 2014) (LÄS MER).

Projekt

Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot snytbaggar

Finansiär: Stiftelsen Skogssällskapet
Projektperiod: 2013-2015

Frågeställningar

Bättre skogsföryngringar genom att stärka plantans försvar mot snytbaggar och bastborrar

Finansiärer Formas, Nässja Plantskola, Bergvik Skog , Snytbaggeprogrammet
Projektperiod: 2015-2017

Frågeställningar

  1. - Finns det några skillnader mellan olika genotyper av gran med avseende på deras kapacitet att trigga igång ett försvar mot snytbaggar?
  2. - Blir det försvaret som triggats igång mindre effektivt med ett ökande snytbaggetryck?
  3. - Kan den tillväxthämmande effekten som orsakas av det triggade försvaret utnyttjas på plantskolor för att stoppa tillväxten när plantorna nått en lämplig höjd (samtidigt som deras försvar mot snytbaggar förbättras)?
  4. - Leder ett triggat försvar av plantans ovanjordsdel även till att rötternas försvar triggas så att de skyddas mot angrepp av den svarta bastborren?
Kontakt

Niklas.Bjorklund@slu.se, tel. 018-67 28 79

Tallplantan till vänster är behandlad med MeJA. Foto: Niklas Björklund, SLU

Granplantan till vänster är behandlad med MeJA. Foto: Niklas Björklund, SLU