Aktuellt

:: 2016-11-29

Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor

Läs mer >>>

:: 2016-11-07

Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar

Läs mer >>>

:: 2016-10—27

Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30

Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20

Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa

Bl a om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20

Conniflex etableras i utlandet

BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland
Läs mer >>>

:: 2016-08-29

Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10

Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12

Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01

Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28

Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

ARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Finns det en genetisk variation i resistens mot snytbagge hos svenska granar?

Vi vet inte idag ifall det finns ärftliga skillnader mellan olika granplantor som har någon betydelse för i vilken utsträckning plantorna blir angripna och dödade av snytbaggar. För att ta reda på detta har vi i början av juni 2013 planterat ett fältförsök med över 10 000 plantor på ett hygge i Uppland. Studien utförs inom projektet Parasite Resistant Trees, som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Plantorna för försöket har drivits upp av Skogforsk i Ekebo från öppenpollinerade frön från 52 olika plusträd ur den svenska granförädlingspopulationen. I fältförsöket har en planta av var och en av de 52 familjerna (hel- och halvsyskon) planterats i slumpmässig ordning inom 200 delområden på hygget. För att ge plantorna så likartade förhållanden som möjligt har försöket lagts på ett alldeles plant hygge på sandmark, som specialpreparerats för att åstadkomma likvärdiga planteringspunkter.

De första resultaten från försöket kommer efter avläsning av alla plantor under senare delen av sommaren. Ifall vi finner skillnader mellan granfamiljerna i resistens mot snytbaggegnag, så öppnas möjligheterna att ta fram genetiska markörer för förädlingsarbete. En avgörande grund för sådan forskning har nyligen lagts genom att granens arvsmassa blivit kartlagd i ett stort svenskt projekt (läs mer). Ett annat projekt som vi också har nära kontakt med studerar resistens hos gran mot rotröta (läs mer). Mycket spännande är alltså på gång när det gäller granen och två av svenska skogsbrukets mest betydelsefulla skadegörare.

Läs mer om snytbaggeforskningen: www.snytbagge.se

Kontakt: Göran Nordlander, SLU, Inst. för ekologi, Uppsala, Goran.Nordlander@slu.se

 

Plantering av resistensförsöket i norra Uppland 10 juni 2013. Foto: Göran Nordlander.

En av drygt 10 000 granplantor i resistensförsöket. Foto: Göran Nordlander.