Aktuellt

:: 2016-11-29

Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor

Läs mer >>>

:: 2016-11-07

Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar

Läs mer >>>

:: 2016-10—27

Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30

Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20

Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa

Bl a om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20

Conniflex etableras i utlandet

BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland
Läs mer >>>

:: 2016-08-29

Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10

Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12

Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01

Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28

Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

ARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggeprogrammet

Snytbaggeprogrammets ordinarie löptid var år 2010-2014 och det finansierades då med en plantavgift som togs in av Skogsbrukets plantskyddskommitté. Med sparade medel drivs nu programmet vidare i begränsad omfattning t o m februari 2018. Delar som forsätter är bl a information och rådgivning, riskmodell för skador i Norrland, inversmarkberedningsstudie samt testning av skydd. Dessutom stödjer programmet ett annat projekt om att stärka plantors försvar med metyljasmonat . Här nedan följer den ursprungliga beskrivningen av Snytbaggeprogrammet.

Snytbaggeprogrammet ska genom forskning och kunskapsförmedling bidra till minskade skador av snytbaggen och därmed bättre skogsföryngring i hela landet. Huvudinriktningen är praktiknära, skogsskötselanknuten och beslutsstödjande.

Ett scenario för snytbaggeproblematikens utveckling de närmaste åren ligger till grund för programmet. Exempelvis förväntas ett ökat behov av att skydda plantor mot snytbaggeskador, särskilt i Norrland. Samtidigt ökar trycket att ställa om från kemisk behandling till andra metoder för skydd av plantor.

Programmet ska utveckla och utvärdera metoder för att minska snytbaggskadorna samt ta fram hållbara strategier för att hantera snytbaggeproblemet. Vidare ska skogssektorn erbjudas ett väl underbyggt beslutsstöd inom området snytbagge-plantskador-skogsföryngring.

Tillsammans med befintlig kunskap kommer ny forskning kring ett antal frågeställningar att utgöra grunden för de strategier eller åtgärdssystem som programmet ska leda fram till. Exempel på områden för forskningen är:

- Planteringspunkt och markberedningsteknik, särskilt invers-markberedning.

- Gynnsamma tidpunkter för plantering i kombination med hyggesålder.

- Plantegenskaper som praktiskt kan utnyttjas för att minska snytbaggeskadorna.

- Risken för skador i olika regioner och under olika skogliga förutsättningar samt orsaker till variationen i skaderisk.

Forskningsplan

Planen beskriver åtta huvudområden som vi arbetar med inom programmet och specificerar några frågeställningar och delprojekt lite närmare.

1. Beslutsstöd, information och utbildning
2. Robusta åtgärdssystem
3. Åtgärder i Norrland
4. Plantskydd – testning och utveckling
5. Planteringspunkt och ny markberedningsteknik
6. Tidpunkt för plantering
7. Plantegenskaper
8. Skaderisk och interaktioner med andra organismer

Projektstruktur och projektledning


LADDA NER HELA SNYTBAGGEPROGRAMMET (PDF)