Aktuellt

:: 2016-11-29

Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor

Läs mer >>>

:: 2016-11-07

Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar

Läs mer >>>

:: 2016-10—27

Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30

Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20

Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa

Bl a om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20

Conniflex etableras i utlandet

BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland
Läs mer >>>

:: 2016-08-29

Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10

Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12

Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01

Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28

Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

ARKIV MED ÄLDRE NYHETER

WeevilSTOP

WeevilSTOP är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ny metodik för behandling av barrträdsplantor med vax som skydd mot skador av snytbaggen. EU satsar totalt 2,5 miljoner Euro på projektet, som med start i oktober 2012 kommer att pågå under 3 år. Professor Göran Nordlanders grupp vid Institutionen för ekologi, SLU, i Uppsala får ca 3,2 miljoner kr för sin del i projektet.

Forskning om de biologiska förutsättningarna för användning av vax som skydd mot snytbaggeskador drivs i samarbete mellan SLU och Universitetet i Oslo. Hur beläggning med vax påverkar plantor under olika förhållanden undersöks i Oslo samtidigt som skyddsverkan mot gnagande snytbaggar studeras vid SLU. Forskningsresultaten förmedlas fortlöpande till dem som arbetar med den tekniska utvecklingen inom projektet.

Ny teknik för vaxapplicering på plantor utvecklas vid Teknologisk Institutt i Oslo i samarbete med flera företag. Målsättningen är att ta fram en praktiskt fungerande utrustning för vaxbehandling som uppfyller en rad kriterier på kvalitet, kapacitet och ekonomi.

De skogsägarorganisationer som deltar i projektet kommer bland att ha en viktig uppgift i att sprida kunskapen om projektets resultat.

Läs mer om projektet: www.weevilstop.com

Projektledare vid SLU: Göran Nordlander
Övriga medverkande vid SLU: Petter Öhrn, Claes Hellqvist, Henrik Nordenhem

Koordinator för WeevilSTOP är Jarl Markus Pettersen vid Norsk Wax AS (jmp@norsk-wax.no)

Deltagare i WeevilSTOP

Forskning och teknisk utveckling  
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala Sverige
Universitetet i Oslo Norge
Teknologisk Institutt AS, Oslo   Norge
Labor S.R.L.  Italien
Företag  
Norsk Wax AS Norge
Electrozeta Snc Italien
Verdera OY Finland
Fin Forelia OY Finland
Plantex AS Estland
Bergvik Skog Plantor AB Sverige
Skogsägarorganisationer  
Confederation Europeenne des Proprietaires Forestiers ASBL Belgien
Skogsägarna Mellanskog Sverige
Norges Skogeierforbund Norge
Eesti Erametsalliit Estland
Latvijas Meza Ipasnieku Biedriba Lettland

WeevilSTOP - burförsök jan 2013

WeevilSTOP - burförsök med snytbagge och olika vaxbehandlingar. SLU, inst för ekologi. Foto: Henrik Nordenhem, SLU